Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen JB HR-Advies BV en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

 1. Grondslag offerte

Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

JB HR-Advies BV zal de door hem te verrichten adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

 1. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die JB HR-Advies BV voor de opdracht nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de opdracht betrokken (zullen) zijn.

Als JB HR-Advies BV daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie JB HR-Advies BV kosteloos een werkruimte met telefoon- en datanetaansluiting.

 1. Inschakeling van derden

Opdrachtgever onderkent dat JB HR-Advies BV werkt met een extern netwerk van professionele dienstverleners. JB HR-Advies BV is bevoegd om bij de uitvoering van zijn werkzaamheden in naam en voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen. JB HR-Advies BV zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en in gevallen waarin dit in redelijkheid kan worden gevergd, vooraf overleg plegen met de opdrachtgever. JB HR-Advies BV is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden. JB HR-Advies BV is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

 1. Tarieven en kosten van de opdracht

Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het jaarlijks door JB HR-Advies BV vast te stellen uurtarief.

Door JB HR-Advies BV ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen apart in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals port-, telefoon-, en kopieerkosten e.d.) zal een percentage van het honorarium in rekening worden gebracht.

Alle bedragen zijn exclusief BTW.

 1. Facturering en betaling

Het honorarium en de kosten zoals in artikel 5 genoemd, worden maandelijks bij declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Bij niet tijdige betaling kan JB HR-Advies BV na ingebrekestelling van de debiteur zijn vorderingen verhogen met wettelijke interest, alsmede eventuele bijkomende kosten die met de invordering zijn gemoeid.

Indien betaling achterwege blijft, kan JB HR-Advies BV met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.

 1. Wijzigingen en meerwerk

De opdrachtgever aanvaard dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht te wijzigen c.q. uit te breiden. Indien de tussentijdse wijziging leidt tot meerwerk zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal JB HR-Advies BV de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

 1. Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van JB HR-Advies BV worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die JB HR-Advies BV verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. De door JB HR-Advies BV gemaakte tijdsplanning is dan ook een zo goed mogelijke inschatting gebaseerd op de op dat moment beschikbare informatie.

De feitelijke afsluiting van de opdracht vindt in gezamenlijk overleg plaats. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de afsluitende declaratie door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever JB HR-Advies BV hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de afsluitende declaratie geacht te zijn goedgekeurd. 

 1. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.

Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft JB HR-Advies BV vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

JB HR-Advies BV mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. JB HR-Advies BV behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

 1. Annuleringsregeling en verschuiving workshops en trainingen

Annulering dient schriftelijk te geschieden. Indien de uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever wordt geannuleerd, heeft JB HR-Advies BV recht op onderstaande compensatie:

 • Bij annulering meer dan 8 weken voor aanvangsdatum van de eerste bijeenkomst: 50% van het overeengekomen budget.
 • Bij annulering tussen 4 en 8 weken voor aanvangsdatum van de eerste bijeenkomst: 75% van het overeengekomen budget.
 • Bij annulering minder dan 4 weken voor aanvangsdatum van de eerste bijeenkomst: 100% van het overeengekomen budget.

Indien de opdrachtgever de uitvoering van de workshop of training wil verschuiven heeft JB HR-Advies BV recht op compensatie van aannemelijk te maken meerkosten.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van JB HR-Advies BV. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van JB HR-Advies BV. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

 1. Geheimhouding

Zowel opdrachtgever en JB HR-Advies BV, als alle andere betrokkenen, zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 1. Aansprakelijkheid

JB HR-Advies BV is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door JB HR-Advies BV van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat JB HR-Advies BV voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

Opdrachtgever zal JB HR-Advies BV respectievelijk het tussenkomstbureau vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden of voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.

 1. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

JB HR-Advies BV
KvK-nummer 32117174

BTW-nummer 820557596B01

Call Now Button